Privacyverklaring

Hieronder staat informatie hoe de organisatie Hilda Bomers Levensloopbegeleiding omgaat met je persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens
Als levensloopbegeleider verleen ik u zorg. Deze zorg bestaat uit coaching en begeleiding en een luisterend oor bieden. Ik kom met u in gesprek en ik leer u en uw omgeving, met alle mensen die daar een rol in spelen, kennen. Ik ontvang uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Ik ontvang ook informatie over uw gezondheid, eventueel medicatiegebruik en gemoedstoestand. Met deze gegevens ga ik zorgvuldig om en ik gebruik deze gegevens om de coaching en begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen. Ik geef uw persoonsgegevens alleen in opdracht van u zelf aan anderen. Ik neem passende maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van uw gegevens.

Bewaren van persoonsgegevens
Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat er nodig is om de zorg te verlenen die is afgesproken. De gegevens worden nadat de zorgovereenkomst is beëindigd, uiterlijk vijf jaar bewaard. Daarna worden de gegevens direct vernietigd.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten over uw eigen persoonsgegevens en persoonlijke belangen:
– u bepaalt altijd welke gegevens u met mij deelt
– u heeft altijd inzage in de gegevens die ik van u heb ontvangen
– uw gegevens worden direct veranderd als u daar om vraagt
– uw gegevens worden direct verwijderd als u daar om vraagt
– ik vertegenwoordig uw belangen zo goed mogelijk
– u bepaalt met wie ik uw gegevens deel
– u wordt direct op de hoogte gesteld van alle communicatie over u die anderen met mij delen

Vragen of klachten
Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Ik stel het zeer op prijs als u mij deze vragen zo snel mogelijk stelt. Heeft u klachten over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Ik stel het zeer op prijs als u hierover zo snel mogelijk met mij in gesprek gaat. Wanneer u volgens u onzorgvuldig omga met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Contactgegevens
Ik ben op de volgende manieren bereikbaar:
– telefoon: 06-20124497
– e-mail: hildabomers@gmail.com